موجودی پس از یک معامله:
800
موجودی نهایی:
7
تعداد معاملات انجام شده:
12