تنظیمات – چه چیزی ساخته شود؟

در این مطلب می خوانید(فهرست)

تنظیمات – چه چیزی ساخته شود؟

در این بخش می توانید انتخاب کنید که دقیقاً می خواهید چه نوع استراتژی هایی تولید کنید. شما می توانید یک استراتژی جدید برای یک نماد ، برای چند نماد یا چند تایم فریم مختلف ایجاد کنید یا استراتژی موجود خود را بهبود ببخشید.

تنظیمات - چه چیزی ساخته شود؟

گزینه های مربوط به نوع استراتژی :

  • استراتژی ساده – این  استراتژی های ساده ، همان استراتژی های “استاندارد” هستند که با یک نماد و در یک تایم فریم معامله می کنند.
  • استراتژی چند تایم فریمی یا چند نمادی – این نوع از استراتژی ها می توانند علاوه بر نماد اصلی ، از چندین نماد اضافی نیز استفاده کند. به عنوان مثال ، بر روی EURUSD / H1 معامله خواهد شد ، اما همزمان می توانند به دنبال استراتژی بر روی داده های EURUSD / H4 و GBPUSD / H1 نیز باشند.
  • شما باید تعیین کنید که این استراتژی از چند نماد اضافی استفاده خواهد کرد ، سپس بعداً باید مشخص کنید که کدام یک از آنها دقیقاً در تنظیمات داده ها وجود داشته باشند .
  • استفاده از الگو در ساخت استراتژی – در این بخش این امکان فراهم است که با استفاده از الگوی از پیش تعیین شدۀ استراتژی خود ، استراتژی ایجاد کنید. می توانید الگوی یک استراتژی را در اَلگوساز ایجاد کنید و سپس آن را در این بخش انتخاب کنید. این بخش به شما امکان می دهد که استراتژی هایی با ساختاری متفاوت از استراتژی های استاندارد اَلگو یاب ایجاد کنید
  • بهبود استراتژی موجود – با استفاده از این قسمت می توانید استراتژی مورد نظر خود را برای بهینه سازی انتخاب کنید و سپس در بخش تنظیمات ، قسمت هایی مد نظر تان  را دقیقاً انتخاب کنید . توجه داشته باشید که با استفاده از این امکان فقط قوانین ورود مانند فقط Long یا فقط  Short، یا نوع سفارش ها مثل “لحظه ای” و “دنباله رو روند” یا  “باز گشت به میانه” را  تغییر دهید و بهینه کنید.

جهت معاملات

می توانید استراتژی هایی را انتخاب کنید که به یک جهت یعنی فقط  Long یا  Short یا هر دو جهت استاندارد معامله می کنند.

همچنین می توانید انتخاب کنید که می خواهید قوانین ورود یا خروج متقارن باشند یا خیر . اگر حالت متقارن را انتخاب کنید ، قوانین برای هر دو جهت یکسان هستند و فقط معکوس می شوند.

مقایسه و استفاده از تنظیمات به کار رفته در بک تست

نمونه ای از شروط متقارن:

Go Long if CCI > 0

Go Short if CCI < 0

به عنوان یک گزینه دیگر ، می توانید از شروط غیر متقارن استفاده کنید ، در این حالت ، شرط ها برای هر ورود به یک معامله یا خروج از هر معاملۀ Long یا  Short به طور مستقل تولید می شوند .

نمونه ای از شروط غیر متقارن:

Go Long if CCI > 0

Go Short if RSI < 0 and Momentum < 100

این تنظیم می تواند برای هر دو قانون ورود یا خروج استفاده شود ، به عنوان مثال شما می توانید قوانین ورود متقارن داشته باشید ، اما از قوانین خروجی غیر متقارن استفاده کنید ، که به عنوان مثال در اینصورت استراتژی می تواند در عمل از حد ضرر و سود متفاوتی برای سفارشات Long یا  Shortاستفاده می کند.

پیکربندی تنظیمات “سبک استراتژی” و حالت “ساخت”

گزینه های مهمی در پیکربندی و تنظیمات بجز “سبک استراتژی” اصلی وجود دارد که می توانید آنها را نیز تنظیم کنید و به کار بگیرید . با کلیک کردن بر روی این بخش ، پنجرۀ جدیدی باز می شود. شما می توانید از بین سه نوع مختلف معماری یکی را انتخاب کنید . هر یک از آنها در این بخش از راهنما ، با جزئیات شرح داده شده اند.

پیکربندی تنظیمات "سبک استراتژی" و حالت "ساخت"

روش ساخت

شما می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید با استفاده از اَلگو یاب استراتژی هایتان را با استفاده از روش تکامل “ژنتیکی” بسازید یا روش “تصادفی”.

تنظیمات – چه چیزی ساخته شود؟

اگر از گزینۀ تکامل “ژنتیکی” استفاده شود ، یک برگه جدید با نام “گزینه های ژنتیکی” در بخش “ساخت” نشان داده می شود . البته تمام گزینه های موجود بعداً در این راهنما مورد بحث قرار گرفته است.

تنظیمات - چه چیزی ساخته شود؟

 

تعداد شروط در قوانین ورود و خروج

تنظیمات - چه چیزی ساخته شود؟

این بخش مربوط به تعیین تعداد حداقل و حداکثر شروطی است که باید برای تولید یک سیگنال برقرار شود.

برای مثال اگر فقط یک شرط تعیین کنید ، سیگنال شما مانند مثال زیر خواهد شد :

EntrySignal = CCI > 0

اگر از سه شرط استفاده کنید ، سیگنال شما می تواند به صورت زیر در آید :

EntrySignal = CCI > 0 and RSI >50 or Momentum < 0

توجه داشته باشید که سه شرط مختلف وجود دارد یعنیCCI ، RSI و Momentum که رابطۀ این سه شرط با and و or مشخص شده است .

نتایج - معیارهای تجزیه و تحلیل استراتژی

تنظیم تعداد بیشتر برای دامنۀ بالایی به ویژه برای استراتژی ساخته شده بر اساس منطق فازی بسیار بهتر است . زیرا استراتژی های مبتنی بر منطق فازی ، زمانی موثر خواهند بود که در آن ها حداقل 3 یا 4 شرط برای ارزیابی وجود داشته باشد.

اگر از منطق فازی برای تولید استراتژی استفاده می کنید ، اطمینان حاصل کنید که حداقل 3 شرط یا بیشتر را در این بخش تعیین کرده باشید .

Shift (دورۀ نگاه به گذشته)

تعداد کندل های گذشته که باید بررسی شود .

Shift = 0 به این معنی است که شرط بر روی کندل فعلی ارزیابی می شود ، Shift = 1 به این معنی است که شرط در کندل قبلی ارزیابی می شود ، Shift = 2 به این معنی است که شرط از دو کندل قبل ارزیابی می شود و …. بنابراین در اینجا می توانید بازه هایی را تعریف کنید که در هنگام ایجاد شروط استراتژی از آن ها استفاده خواهد شد.

به طور کلی ، اصلا خوب نیست که اجازه دهیم که دورۀ نگاه به گذشتۀ استراتژی خیلی زیاد باشد . به عنوان مثال برایCCI(14)  ، تعیین عدد 10 برای دورۀ نگاه به گذشت ، در بازار واقعی، تاثیر چندانی در سیگنال های این اندیکاتور ندارد. توصیه می شود برای تعیین این عدد از اعداد کوچکی بین 0 تا 5 استفاده کنید.

استفاده از Shift = 0

هنگامی که حداقل Shift  را برابر با صفر تعیین می کنید ، اجازه ایجاد شرایطی را می دهید که مقدار اندیکاتور در آخرین کندل جاری بررسی شود . شرایط معمولاً در نقطۀ Open هر کندل ارزیابی می شوند ، اما بیشتر اندیکاتورها از نقطۀ Close کندل برای انجام محاسبۀ مقادیر استفاده می کنند. بنابراین مقدار اندیکاتور ، با توجه به نقطۀ Open کندل در حال محاسبه است که در این حالت نتایج می تواند با حالت استفاده از Close هر کندل برای انجام محاسبات بسیار متفاوت باشد .

به همین دلیل ، به نظر می رسد تنظیم حداقل Shift روی عدد 1 منطقی تر است ، بدین ترتیب ارزیابی شرایط با توجه به نقطۀ Open کندل قبلی انجام می شود ، مقادیر اندیکاتور با توجه به کندل قبلی که به پایان رسیده است در نهایت محاسبه می شود .

(پریود) دورۀ اندیکاتور ها

تعیین مقدار حداقل و حداکثر دامنۀ پریود اندیکاتور است ، به این معنی که چه پریودی برای اندیکاتور های انتخاب شده برای تولید استراتژی ها در اَلگو یاب باید استفاده شود.

سبک استراتژی ها

دورۀ اندیکاتور ها باید بزرگتر از 1 و کوچکتر از 1000 باشد و در کل سعی شود کوچکتر از 50 انتخاب شود .

باز هم توصیه می شود از اعداد بزرگ برای پریود اندیکاتورها استفاده نکنید.

اگر از بیش از یک نمودار استفاده می کنید ، می توانید همۀ این پیکربندی ها را برای هر نمودار به صورت جداگانه تنظیم کنید.

توجه داشته باشید که همه این تنظیمات یک حداقل و یک حداکثر محدوده دارند. در هنگام تولید هر استراتژی یا شرط ، تعداد دقیق شروط ، شیفت و پریود به طور تصادفی تعیین می شود.

قسمت دوم پیکربندی هر نماد است که استراتژی می تواند به آن دسترسی داشته باشد. برای یک استراتژی ساده فقط یک نماد وجود دارد ، اما اگر یک استراتژی چند تایم فریمی یا چند نمادی بسازید ، می توانید برای هر نماد ، به صورت جداگانه تنظیمات مد نظر خود را انجام دهید .

تنظیمات - چه چیزی ساخته شود؟

تعیین گزینه های حد سود و حد ضرر

این تنظیمات به شما امکان می دهد تعیین کنید که آیا استفاده از حد سود و حد ضرر در استراتژی اجباری است یا نه و این که حداقل و حداکثر مقادیر حد سود و حد ضرر بر حسب پیپ در بازار ارز بین المللی چقدر است . همچنین می توانید نسبت ریسک به بازدۀ مورد نظرتان را در این قسمت تعیین کنید.

تعیین حداقل و حداکثر مقادیر حد سود و حد ضرر ، از جمله ساده ترین و موثرترین رویکرد ها در هنگام تولید استراتژی هاست.

تنظیمات - چه چیزی ساخته شود؟

اگر حد سود و حد ضرر اجباری را انتخاب نکنید ، استراتژی ایجاد شده به طور تصادفی می تواند حد سود و حد ضرر ثابت داشته باشد اما لزوما” همیشه هم این اتفاق نمی افتد . اگر این گزینه را انتخاب نکنید ، استفاده از قوانین خروج ، اکیدا” توصیه می شود ، به عنوان مثال خروج پس از X کندل . در غیر این صورت ، استراتژی هیچ راهی برای خروج از معاملات نخواهد داشت .

تنظیمات - چه چیزی ساخته شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *