رونمایی از کتاب مرز موفقیت در بورس در نمایشگاه بین المللی ۲۰۱۹